Nov 28, 2019 - Thursday 1:00 pm

Board detail for International Fund Stratified 299er Pairs

Session 1

Section F, Board # 22 Result

Sections
Boards
Dlr: E Vul: E-W
22
9 12 14 5
10 A Q 6 5 2 K 9 7 2 10 9 3
K Q J 8 3 2 8 Q 10 8 5 A 6
A 6 K 7 4 3 A 6 3 K 8 5 4

9 7 5 4 J 10 9 J 4 Q J 7 2
Double Dummy Makes NS:
4
3
5
2
NT2
EW: 2 4 1 5 5NT
Par Score -660 5
NT-
EW

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  4 W -650 0.57 1-Thomas Carr-Judith Carr vs.
2-Xuyang Zhang-Suhang Li
Play  4 W -620 343 2-Yufan Chen-Jiayi Shi vs.
3-Maxine Topper-Michael Topper
Play  1 W -140 686 3-Gary Zeng-Nancy Yu vs.
5-Toby Lee-Edmond Tso
Play  3NT E -630 229 4-Shuoming Ma-Ziqian Wang vs.
7-Trish Yee-Kevin Yee
Play  4 W -650 0.57 5-Greg Manchuk-Kathleen Manchuk vs.
1-David Ouyang-Herbert Nakagawa
Play  2 W -230 457 6-Alan Chian-Bo Chian vs.
4-Eric He-Edward He
Play  1 W -170 571 7-Han Moy-Joyce Wade vs.
6-Eric Guan-Anthony Guan
Play  3 E 300 7100 8-David Platshon-Michael Gerson vs.
8-Keith Lin-Kyle Lin

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  4 W 650 6.593 1-David Ouyang-Herbert Nakagawa vs.
5-Greg Manchuk-Kathleen Manchuk
Play  4 W 650 6.593 2-Xuyang Zhang-Suhang Li vs.
1-Thomas Carr-Judith Carr
Play  4 W 620 457 3-Maxine Topper-Michael Topper vs.
2-Yufan Chen-Jiayi Shi
Play  2 W 230 343 4-Eric He-Edward He vs.
6-Alan Chian-Bo Chian
Play  1 W 140 114 5-Toby Lee-Edmond Tso vs.
3-Gary Zeng-Nancy Yu
Play  1 W 170 229 6-Eric Guan-Anthony Guan vs.
7-Han Moy-Joyce Wade
Play  3NT E 630 571 7-Trish Yee-Kevin Yee vs.
4-Shuoming Ma-Ziqian Wang
Play  3 E -300 00 8-Keith Lin-Kyle Lin vs.
8-David Platshon-Michael Gerson