Mar 11, 2017 - Saturday 7:30 pm

LEBHAR IMP PAIRS Scores

Session

17EW - Nicholas Hartung & Peter Merker


Flt Overall Section Section Carry
Over
Score Adjust mps Color
A A
A - - - - - - -12.16 17.51 5.35 0.00 3.90 Platinum
Select a Pair
Board Contract By Plus Minus IMPs Vs
01 -140 -2.07 17 - Jing Liu - Chen Zhao
02 170 -4.54 17 - Jing Liu - Chen Zhao
03 -400 -3.27 7 - Jerry Helms - Robert Bitterman
04 -200 -4.25 7 - Jerry Helms - Robert Bitterman
05 -150 -2.94 1 - Harvey Brody - Gary Soules
06 PASS 0.41 1 - Harvey Brody - Gary Soules
07 100 2.86 8 - Don Stack - Nancy Phillips
08 50 4.45 8 - Don Stack - Nancy Phillips
09 -480 0.52 2 - Scott Levine - Richard Zucker
10 -140 -1.54 2 - Scott Levine - Richard Zucker
11 -450 -8.06 9 - Franklin Lowenthal - Nick Wiebe
12 920 3.54 9 - Franklin Lowenthal - Nick Wiebe
13 -200 -0.34 3 - Wei Tian - Bin Shi
14 550 3.92 3 - Wei Tian - Bin Shi
15 -100 -1.62 11 - John Hurd - Gillian Miniter
16 50 1.06 11 - John Hurd - Gillian Miniter
17 -420 -3.28 4 - Bob Rasmussen - Arthur Wasserman
18 -50 -0.25 4 - Bob Rasmussen - Arthur Wasserman
19 -110 -2.31 10 - Kyoko Shimamura - Yasuko Shrenzel
20 650 9.41 10 - Kyoko Shimamura - Yasuko Shrenzel
21 -600 -5.63 5 - Larry Robbins - Howard Liu
22 2140 4.42 5 - Larry Robbins - Howard Liu
23 100 5.9 18 - Reid Barton - Michael Lieberman
24 -170 2.83 18 - Reid Barton - Michael Lieberman
25 50 -0.34 6 - Richard Chan - Ray Jotcham
26 -100 -11.03 6 - Richard Chan - Ray Jotcham